Kuka on koulutettu hieroja?

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen. Hierojana voi toimia myös ilman virallista tutkintoa. Ammattinimikettä ”koulutettu hieroja” ei kuitenkaan saa käyttää ilman virallista lupaa.
Hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea lupaa ammattinimikkeen käyttöön Valviralta eli Sosiaali ja terveydenhuollon valvontavirastolta. Valvira pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat rekisteröidään.
Koulutettu hieroja on lailla suojattu ammattinimike, jota saavat käyttää vain asianmukaisen tutkinnon suorittaneet, Valviran virallisesti rekisteröimät ammatinharjoittajat.
Koulutetulla hierojalla, kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) sekä potilasvahinkolaki (25.7.1986/585) koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.